We are specialized in CNC solutions!

Sales Conditions

1. The order to render services or to produce programs and goods is irrevocable and legally binding. The executioner of the order will carry out the services mentioned on the order form to the best of his abilities. To enable the executioner of the order to fulfil his duties adequately, the commissioner will provide all necessary information. The order is validated by signing the order form by, or in name of, the commissioner, and after payment of an advance of (15)% of the full order value. By signing the order form, of by giving his consent to do so, or on acceptance of the invoice, the commissioner declares to accept these conditions of sale, and confirms that he has taken knowledge of same. These general conditions of sale from the executioner of the order always apply, irrespective the general conditions from the commissioner, except when agreed differently in writing.

2. Only orders conform to the order form are legally binding. Contradictory stipulations must be mentioned on the order form. These will only be valid after confirmation in writing by the executioner of the order. Agreements by word of mouth are not legally binding.

3. The executioner of the order has always the right to refuse specific orders, or to cancel same in case it shows that the order cannot be executed because of legal stipulations, or in the case that it is clear that the executioner of the order has not passed on the correct information concerning the order to the commissioner. The commissioner always has the duty to inform the executioner of the order of all data and information concerning the order to be executed, together with the technical specifications. All damage resulting from the failure to communicate same, must be indemnified to the executioner of the order. The executioner of the order will by no means be liable for possible shortages to the programs, originating from the non-communication of all data and information. Moreover, the order will have to be paid in full.

4. The delivery periods of the orders are always given for information purposes only and not binding for the executioner of the order. The mere expiring of the delivery time does not nullify the agreement, and will never give rise to any indemnification whatsoever.

5. The amount stated on the invoice is payable at the seat of the commissioner 30 days after the end of the month, except when otherwise agreed in writing. For late payments, negligence interests of 12% will be due, together with a fixed lump sum of 10%, this with a minimum of 50 €.

6. The order is deemed to be executed properly and to be delivered in full, in case the commissioner has not communicated his objections to the executioner of the order within the eight days after the termination of the order by registered mail. All complaints concerning deliveries, orders, invoices, … must be filed by registered mail, and within the 8 days, failing this they will be considered as no longer legally binding.

7. Possible terms of guarantee will only apply if agreed explicitly. Each given guarantee will only be binding in so far that the commissioner made no changes to the programs or the goods.

8. The commissioner recognises explicitly the intellectual properties and rights of CNC SOFT concerning every material fixation of the ideas and the programs by/from CNC SOFT in whatever format, together with the result, the design, and the realisation of same. The commissioner will never hold, in whatever way, rights on the commercialisation of the programs, nor can he make further use of the programs, except after explicit consent of CNC SOFT.

9. If not respected, the opposite party that breached confidence and thus caused damage, will be due an indemnification of twenty thousand euro per damage, and the other party will have to compensate, notwithstanding the right to claim the real damage. All this undiminished the right of CNC SOFT to strive for protection of its intellectual rights, and to claim for indemnification for the damage that is caused at every infringement on these intellectual rights and/or complicity at infringement by third parties.

10. For possible disputes emerging from this agreement, including the refusal to pay or at non-payment, only the Courts of Antwerp are qualified, and Belgian Law always applies.


Verkoopsvoorwaarden

1. De opdracht tot het leveren van diensten of produceren van programma’s en goederen is onherroepelijk en rechtsbindend. De opdrachtnemer zal de diensten vermeld op het orderformulier naar best vermogen uitvoeren. Teneinde zijn taak naar behoren te kunnen vervullen zal de opdrachtgever alle noodzakelijke inlichtingen verschaffen aan de opdrachtnemer. Zij komt tot stand door ondertekening van het orderformulier door of namens de opdrachtgever en na betaling van een voorschot van (15)% van de volledige opdrachtprijs. Door de ondertekening van het orderformulier of het geven van zijn toestemming of aanvaarding van de factuur verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden en bevestigt hij er kennis van te hebben genomen. Deze algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn steeds van toepassing, ongeacht de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, behoudens schriftelijk anders werd overeengekomen.

2. Alleen opdrachten overeenkomstig het orderformulier zijn rechtsgeldig. Afwijkende bepalingen moeten op het originele orderformulier zijn vermeld. Deze worden pas bindend na schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer. Mondelinge afspraken zijn niet rechtsbindend.

3. De opdrachtnemer heeft steeds het recht om bepaalde opdrachten te weigeren of stop te zetten indien blijkt dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd omwille van wettelijke bepalingen of indien blijkt dat de opdrachtnemer niet de correcte gegevens omtrent de opdracht aan de opdrachtgever heeft overgemaakt. De opdrachtgever heeft steeds de verplichting om de opdracht-nemer in kennis te stellen van alle gegevens aangaande de uit te voeren opdracht en de technische specificaties. Alle schade voortvloeiende uit de niet-mededeling ervan dient vergoed te worden aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal geenszins instaan voor mogelijke gebreken aan de programma’s omwille van de niet-mededeling van alle gegevens. Tevens zal de volledige opdracht betaald dienen te worden.

4. De leveringstermijnen van opdrachten zijn steeds indicatief en niet bindend voor de opdrachtnemer. Het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt de overeenkomst niet en kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

5. het bedrag van de factuur is betaalbaar op de zetel van de opdrachtgever 30 dagen na het einde van de maand, behoudens indien er schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling zal een nalatigheidsintrest van 12% verschuldigd zijn alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 €.

6. De opdracht wordt geacht naar behoren te zijn uitgevoerd en definitief te zijn opgeleverd indien de opdrachtgever binnen de acht dagen na de beëindiging van de opdracht per aangetekend schrijven zijn bezwaren niet meedeelt aan de opdrachtnemer. Alle klachten betreffende de leveringen, opdrachten, facturen,... moeten per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen overgemaakt worden, bij gebreke waarvan zij als niet meer rechtsgeldig zullen worden beschouwd.

7. Eventuele garantiebepalingen zullen enkel van toepassing zijn indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Elke gegeven garantie zal enkel geldig zijn in de mate dat geen enkele wijziging aan de programma’s of goederen is geschied door de opdrachtgever.

8. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk de intellectuele aanspraken en rechten van CNC SOFT inzake elke materiële fixatie van het ideeëngoed en de programma’s van CNC SOFT op welke wijze ook evenals de uitwerking de vormgeving en de concretisering hiervan. De opdrachtgever zal op geen enkel wijze enig recht hebben op commercialisatie van de programma’s noch verder gebruik van de programma’s behoudens uitdrukkelijke toestemming van CNC SOFT.

9. Bij het niet-respecteren ervan zal de wederpartij dewelke de vertrouwelijkheid heeft geschonden en die aldus -schade heeft veroorzaakt, een schadevergoeding verschuldigd zijn van twintigduizend euro per inbreuk en als dusdanig de andere partij dienen te vergoeden, niettegenstaande het recht om de werkelijke schade te vorderen. Dit alles onverminderd het recht van CNC SOFT om de bescherming na te streven van haar intellectuele rechten en vergoeding te vorderen voor de schade die wordt veroorzaakt bij elke inbreuk op deze intellectuele rechten en/of medeplichtigheid bij inbreuk door derden.

10. Voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst zouden voortspruiten, daaronder begrepen weigering van betaling of wanbetaling, zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en is steeds het Belgisch recht van toepassing.